نمایندگی ها

لیست نمایندگان و عاملین شرکت نهرآب گستر اشتهارد
فکس تلفن همراه نام مدیر نام نمایندگی استان ردیف
021-22721886 021-22720945 09121159285 آقای صانعی فولاد صنعت صانعی تهران 1
0411-3293862 0411-3293865 09144101880 آقای فلوتچیان تجهیز آب صنعت آذر تبریز 2
031-35254507 031-35227807 09133045761 آقای کثیری نهرآب اصفهان اصفهان 3
034-32515054 034-32515052 09131405106 آقای رضایی لوازم آبیاری رضایی کرمان 4
0561-4433779 0561-4433779 09151611340 آقای ابراهیم علی آبادی فروشگاه مشعل خراسان جنوبی 5
024-33782722 024-33782722 09122413464 آقای رضا پارسامنش نهرآب زنجان زنجان 6
051-37252787 051-37252122 09155063251 آقای روزبه نوراللهی فروشگاه چدن خراسان رضوی 7
087-33156803 087-33128723 09181710054 آقای امیر حسین کریمی آبگستر غرب کردستان 8
045-33258677 045-33259086 09141521239 خانم ولی زاده چالشگان تجارت اردبیل 9
024-33782722 024-33782722 09122413464 آقای رضا پارسامنش نهرآب زنجان قزوین 10
071-36392642 071-36392650 09173376646 آقای میرباقری پرسیس کاران هامان فارس 11
061-32228517 061-32228517 09163112966 آقای خادم رولیک ماشین خوزستان 12
035-37304107 035-37304107 09133561608 آقای شاهی فروشگاه نگین آبسار یزد 13