فلنج اسپیگات

FLANGED SPIGOT

فلنج اسپیگات

فلنج اسپیگات

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

فلنج اسپیگات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar