دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره برداری

دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره برداری شیر آلات و اتصالات تولید نهرآب گستر اشتهارد
دانلود تصویر محصول نام محصول ردیف
دانلود شیر کشویی 1
دانلود شیر پروانه ای فلنج دار 2
دانلود شیر پروانه ای ویفری 3
دانلود شیر یکطرفه وزنه ای 4
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – فشار شکن 5
دانلود شیر ثابت نگهدارنده فشار شیر کنترل اتوماتیک – ثابت نگهدارنده فشار (شیر اطمینان) 6
دانلود شیر کنترل ورودی شیر کنترل اتوماتیک – کاهنده فشار (کنترل ورودی) 7
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – کنترل پمپ 8
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – کنترل دبی 9
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – فلوتر 10
دانلود شیر گلوب 11
دانلود شیر سوزنی 12
دانلود شیر هوا – تک محفظه دو روزنه 13
دانلود شیر هوا – دو محفظه دو روزنه 14
دانلود صافی نوع T 15
دانلود اتصال قابل پیاده کردن نوع F1 16
دانلود اتصال قابل پیاده کردن نوع F2 17
دانلود فلنج آداپتور 18
دانلود کوپلینگ 19