صافی دو سر فلنج استوانه ای (سبدی)

ST2 - ST3 STRAINER

صافی دو سر فلنج نوع تی

صافی دو سر فلنج استوانه ای (سبدی)

DN:100-2000 mm | PN: 10-40 bar

برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی به درون لوله عموما از صافی ها استفاده می شود. قالبا از این نوع صافی ها قبل از شیرهای کنترلی، بعد از خروجی پمپها و ... به مظور جدا سازی املاح و ناخالطی ها از صافی ها استفاده می شود.

DN: 100 - 100
mm
PN: 10 - 10
Bar