شیر هوای تک محفظه دو روزنه

AIR VALVES

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

شیر هوای تک محفظه - دو روزنه

DN:50-200 mm | PN: 10-63 bar

در شیر هوا تک محفظه دو روزنه عمل هوادهی و تخلیه هوا به شکل خودکار در خطوط اصلی و فرعی شبکه های آب رسانی صورت می گیرد، همچنین عبور سیال به تنهایی باعث عملکرد شیر هوا می شود. روزنه بزرگ به منظور هوادهی و تخلیه هوا با حجم زیاد در هنگام پر کردن خط و تخلیه خط مورد استفاده قرار می گیرد. روزنه کوچک جهت تخلیه هوای جمع شده هنگامی که خط تحت فشار کاری قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar