شیر سوپاپ مکش

FOOT VALVE

شیر سوپاپ مکش

شیر سوپاپ مکش

DN:50-2000 mm | PN: 10-40 bar

این شیر جهت جلوگیری از ورود ذرات خارجی به سیستم پمپاژاستفاده می شـود و در سـمت مکش پمپ و در ابتـدای لوله مکش کـننده نصـب می شـود و از تخلیه آب پشـت پمپ بعد از خاموش شـدن آن جلوگیری می کند.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar