کوپلینگ پله ای

STEPPED COUPLING

کوپلینگ پله ای

کوپلینگ پله ای

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود.

کوپلینگ پله ای شرکت نهرآب گستر اشتهارد اتصالی مناسب و کارآمد در جهت برقراری ارتباط میان لوله های با قطرهای خارجی متفاوت یا جنس های متفاوت به کار می رود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar