شیر هاول بانگر

HOWELL BUNGER VALVE

شیر هاول بانگر

DN:500-2000 mm | PN: 10-25 bar

شیرهای هاول بانگر به عنوان شیر اصلی کنترل خروجی سدها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند. وظیفه اصلی این شیرها ، مستهلک کردن انرژی آب و انتقال اثرات منفی از کاویتاسیون به خارج از خط لوله و بدنه شیر می باشد.

DN: 500 - 500
mm
PN: 10 - 10
Bar