نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار

CLAMP COUPLING

نشت بند لوله های مانشن

نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود.

نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار:

این اتصالات برای رفع نشتی اتصالات ساکت دار در لوله های چدن داکتیل، بتونی، GRP ، و همچنین مانشن لوله های آزبست سیمان و غیره به کار برده می شوند. از مزایای این اتصال می توان به عدم نیاز به قطع جریان برای نصب اشاره کرد.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar