شیر یکطرفه سوپاپی فنردار بدنه کوتاه

CHECK VALVE SPRING

شیر یکطرفه سوپاپی فنردار

(بدنه کوتاه) شیر یکطرفه سوپاپی فنردار

DN:50-500 mm | PN: 6-40 bar

شیر یکطرفه در طول رانـش و یا مکـش پمپ به کار می رود تا فضای پس ویا پیـش از پمپ را از سـیال پر نگه داشته و بـدین وســیله به عملـکرد آن کمک کند. همـچنین این شیر در لوله های متصـل به سیستم های ثـانویه ماننـد انشعابات که ممکـن است فشار آن ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی شود. شیر یکطرفه باید به آسـانی در برابر جریان رو به (رانـش) باز شود و افت هد کمی در حالت تمام باز داشته باشد. همـچنین بسـته شدن شیر یکطرفه در برابر جریان معکوس نباید ضربه قوچ نامناسبی ایجاد کند.

DN: 50 - 50
mm
PN: 6 - 6
Bar