اتصال قابل پیاده کردن نوع F1

DISMANTLING JOINT F1

اتصال قابل پیاده کردن F1

اتصال قابل پیاده کردن F1

DN:50-3000 mm | PN: 10 - 63 bar

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar