دریچه تخلیه

FLAP VALVE

دریچه تخلیه

دریچه تخلیه

DN:50-2000 mm | PN: 6-40 bar

دریچه تخلیه اتصالی است متشکل از یک بدنه، دریچه و لولا که در انتهای خطوط لوله و دیواره ها و یا کانال ها نصب می شودو وظیفه تخلیه جریان های پمپ شده در خطوط لوله یا جریان های ثقلی درون لوله به خارج ، جلو گیری از ورود اشیاء خارجی و جانوران موذی به درون لوله یا کانال و جلوگیری از ایجاد جریان معکوس می باشد.

DN: 50 - 50
mm
PN: 6 - 6
Bar