صافی یکسر فلنج

ST1 STRAINER

صافی یک سر فلنج

صافی یکسر فلنج

DN:50-2000 mm | PN: 10-40 bar

برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی به درون لوله عموما از صافی ها استفاده می شود. قالبا از این نوع صافی ها قبل از شیرهای کنترلی، بعد از خروجی پمپها و ... به مظور جدا سازی املاح و ناخالطی ها از صافی ها استفاده می شود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar